.
Regulamin

 

 


 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego 
  pod adresem www.konylovesanchor.com. (dalej „Sklep”).                                                                             Administratorem i właścicielem Sklepu jest: KLA&Co. Aneta Zamielska, ul. Macieja Rataja 2 lok 1, 05-092 ŁomiankiNIP: 5661849048, REGON: 140874590, konto: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4530 5469 7127

Adres do korespondencji:

KLA & Co. Aneta Zamielska
ul.Rataja Macieja 2/1
05-092 Łomianki

 1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.konylovesanchor.com.
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma Aneta Zamielska, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu,  pod adresem e-mail: care@konylovesanchor.com.
 5. Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ze Srebra  próby 925, Srebra powlekanego 18 karatowym złotem,  złota próby 0,333 i 0,585. 
 6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 7. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),
 8. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz  dostępu do sieci Internet.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.konylovesanchor.com wybrać link „Zerejestruj się”, a następnie podać swój email oraz hasło.  
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 7. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu,  poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam”, wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, oraz adresu dostawy.
 3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon oraz adres oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, oraz adresu dostawy.  Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu.
 4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
 5. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rejestracji (zakupy przez rejestrację) lub składania zamówienia (zakupy bez rejestracji) wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia
 6. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 7. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przelewem online za pośrednictwem serwisu  PayU.pl.

 

 

 

 Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 

 4PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 

 

 

PARAGONY I FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

 

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 21 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni po złożeniu przez klienta zamówienia.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium krajów Unii Europejskiej i krajów z poza Unii.
 6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską lub w drodze odbioru osobistego w wybranym salonie stacjonarnym Sprzedawcy. 

 

REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamację należy przesłać na adres: KLA & Co. Aneta Zamielska ul. Rataja Macieja 2/1 Łomianki 05-092 lub złożyć osobiście w jakimkolwiek salonie stacjonarnym Sprzedawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru..
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres: 

KLA & Co. Aneta Zamielska
ul. Rataja Macieja 2/1
05-092 Łomianki

  Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego    upływem.

3.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

4.  W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: KLA & Co. Aneta Zamielska,  ul.Rataja Macieja 2/1, 05-092 Łomianki. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.

5.  W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.  Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

7.  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przed konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.  Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

9.  Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument..

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe  w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie,  świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.
 6. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.konylovesanchor.com. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

KLA&Co. Aneta Zamielska

 

ul. Rataja Macieja 2/1

 

05-092 Łomianki

 

 email: care@konylovesanchor.com

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data zamówienia/data odbioru: __________________________________________________________________________

 

 

 

imię i nazwisko konsumenta _____________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

adres konsumenta________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

 

podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

Miejscowość, data

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl